TR

МИНАЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тези са от вестите на селищата. Разказваме ги на теб. Има сред тях руини, има и покосени. Не Ние ги угнетихме, а те себе си угнетиха. И не ги избавиха от нищо боговете им, които те зовяха, освен Аллах, щом дойде повелята на твоя Господ. И им надбавиха само загуба. (Сура Худ: 100-101)

Бог е този, който сътворява човека, дава му духовна и физическа форма, позволява му да прекара един жизнен период и след това ще го прибере при себе си, като сложи край на живота му. Бог сътворява човека и както се казва в сура Мулк: “Нима Онзи, Който е сътворил, не знае?”(Сура Мулк, 14), Той е Този, Който го знае, познава, който го възпитава и задоволява неговите нужди. Следователно единствената истинска цел на човека в живота е да възхвалява Бог, да Му се моли и да Му служи. Поради тази причина истинското послание и Божие откровение, които се съобщават на хората посредством Неговите пратеници, са единственият пътеводител за човека.

Коранът е последната книга на Бог и единственото Негово непроменено откровение. 

Ето защо ние носим отговорността да приемем Корана като наш пътеводител към истината и да бъдем изключително педантични към всички негови закони. Това е единственият път към спасението както на този свят, така и в отвъдния.

Това е [Послание] за хората и за да бъдат увещавани с него, и за да знаят, че Аллах е Единственият Бог, и за да се поучат разумните хора. (Сура Ибрахим, 52)

Без съмнение сведенията за миналите народи, които съставляват голяма част от Корана, са едно от нещата, върху които трябва да размислим. По-голямата част от тези хора отричат пророците, които са им били изпратени, и дори са вражески настроени към тях. Поради тяхното безочие те привличат Божия гняв върху себе си и биват заличени от лицето на земята. В Корана ни се съобщава, че тези случаи на унищожение трябва да служат за урок на следващите поколения. Така например непосредствено след описанието на наказанието, което сполетява една група опълчили се срещу Бог Евреи, в Корана е казано следното:

Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите." (Сура Ал-Бакара, 66)

Ето защо в тази книга ние ще разгледаме някои народи от миналото, които са били погубени поради това, че са се противопоставяли на Бог.

Хората "виждат" и се "запознават" с почти всички от описаните в Корана случаи на унищожения посредством извършваните днес архивни проучвания и археологически открития. В тази книга ще станете свидетели на следите на тези, разкрити в Корана, събития.

В Корана, с думите: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”(Сура Намл, 93) Аллах ни съобщава, че Неговите знамения ще бъдат забележими във външния свят и това човек да ги познава и разпознава е главният път, водещ към вярата.

Когато разгледате внимателно книгата, ще видите, че във външния свят сте се сблъсквали със съответствията на айятите от Корана и ще се уверите колко правилни са думите на Корана. В действителност нашата истинска цел тук е да разкрием като "напътствие" за хората всяко едно от тези събития, които представляват "поучителни наказания".

 

 

Този сайт е изготвен с помощта на произведенията на Харун Яхя.
Всички материали публикувани в тук могат да бъдат копирани и разпространявани без да е необходимо
заплащането на авторски права при условие, че настоящия сайт бъде посочен като източник.