TR

БЕДСТВИЯ

Земята, на която живеем, дори и да не осъзнаваме, е изложена на множество вътрешни и външни заплахи. Метеорните дъждове, черните дупки и кометите са само една малка част от факторите, представляващи потенциална външна заплаха. От друга страна, спускайки се в дълбините на земята достигаме до вътрешното ядро от разтопени елементи. Със сигурност няма да бъде преувеличено да опишем земята като „кипяща топка, намираща се под краката ни”. Също така съществува защитна атмосфера, която обгражда земята. Но наред със защитната си служба, атмосферата също притежава и изключително силни влияния, като ветрове, бури, тайфуни.

Всички тези естествени заплахи могат да се задействат по всяко време. Те могат да причинят значителна загуба на живот и имущество. Земетресенията, мълниите, пороите, глобалните опустошителни пожари, киселинните дъждове и огромните океански вълни, които обикновено се  отнасят към „природните” бедствия, имат различна сила и последици. Общото между всички тези бедствия е, че само за секунди могат да заличат със земята един град с всичките му жители. Това, което е най-важно, е, че нито едно човешко същество не притежава силата да се съпротиви или да предотврати, която и да било от тези опасности.

Тежки разрушения са последиците от всички катастрофи по цялата планета. Едно бедствие обаче, благодарение на деликатния баланс в природата, който е сътворен от Аллах, винаги засяга само определен регион на земята. На земята съществува значителна защита както за човешките същества, така и за всички останали живи организми. Въпреки тази защита обаче възможността за унищожително природно бедствие винаги съществува. Аллах сътворява тези бедствия, за да ни покаже колко несигурни понякога могат да бъдат нашите жилища. Тези природни явления напомнят на цялото човечество, че ние нямаме никакъв контрол над планетата. Подобно, всяко едно бедствие служи като напомняне за нашата вродена слабост. Това несъмнено са предупреждения за тези, които могат да размислят над значението на събития като тези и да си извадят поука от преживяванията на другите.

Каква друга поука човек трябва да извлече от природните бедствия?

Света е сътворен специално за човека. Причината поради която човек е сътворен е очевидна, както се споменава в айята:

„Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата, за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние…” (Сура Худ: 7)

Тази специална среда на изпитание на земята е подготвена напълно безупречно, така че всяко събитие, което се случва, става чрез определени причини. Всяко обстоятелство се появява свързано с причинно-следствени връзки. Например способността на хората да стоят върху земната повърхност се обяснява със закона за гравитацията; дъждовните валежи стават благодарение на облаците и вятъра; катастрофа, смърт или болест винаги възникват в резултат на някаква причина. Несъмнено можем да изпишем страници наред с такъв вид причинно-следствени връзки. Важното тук обаче не е техния брой, а „надеждността” на системата, на която се основават тези причинно-следствени връзки.

Една от особеностите на тази система е, че всяко едно събитие се развива по начин, който е напълно разбираем от човешкия разум. Например Аллах от време на време може да предупреждава хората посредством природни бедствия. При такива събития, като например нека си представим едно земетресение, могат да загинат или да пострадат множество хора. Измежду тях може да има млади и стари, жени и мъже, а дори и деца. Тези, които са небрежни към предупрежденията на Аллах, са склонни да обяснят инциденти като този, като „нормални” явления, и продължават да не забелязват, че Аллах ги е сътворил с определена цел. Нека помислим за момент какво би се случило ако в едно земетресение бяха умрели само тези, които са виновни пред Аллах? В един такъв случаи средата за „изпитание” на човечеството щеше напълно да изчезне. Ето защо Аллах сътворява всяко едно явление така, че да изглежда „естествено”. Само тези, които знаят за съществуването на Аллах и размишляват дълбоко над Неговото сътворение, разбират божествената причина, стояща зад тази „естествена” поява.

В айята: „Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.” (Сура Анбиа: 35), Аллах повелява, че изпитва човека както с добри, така и с лоши събития.

„И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи с възхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже: “Слава на Аллах, Господа на световете!” (Сура Зумар: 75).

Всички събития, които се случват на човек по време на живота му са част от изпитанието. Тези, които са истински вярващи разбират същността на тази загадка. Когато ги сполети някакво нещастия те се обръщат единствено към Аллах и търсят покаяние. Те са Божий раби и много добре знаят обещанието на Аллах:

„И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.” Върху тях има благослов и милост от техния Господ. Те са напътените.” (Сура Бакара: 155- 157)

Както се казва в айята всички хора, вярващи или не, биват подлагани на различни изпитания: понякога чрез природно бедствие, друг път чрез нещо, което се случва в ежедневния им живот – сполетяла ги болест или злополука. Такива нещастия сполетяват както отделните хора, така и цели общности, и предизвикват материални щети и душевно страдание. Богат човек може да фалира, добре изглеждащо момиче може да получи силно нараняване на лицето, или град може да бъде заличен със земята от земетресение. Всички инциденти са ясен показател за това как във всеки един момент събитията могат да променят нашия живот.

Хората трябва да могат да си вадят поука от тези събития. Без съмнение Аллах не сътворява нищо без определена цел; всяко едно бедствие е напомняне за човешките същества и има за цел да спаси хората от прегрешенията, в които се намират. В Корана Аллах повелява, че без Негово позволение нищо не може да се случи на земята:

„Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който вярва в Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо знае.” (Сура Тагабун: 11)

„Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И ще въздадем на признателните.” (Сура ал-Имран: 145)

Друга поука, която човек си вади от бедствията е, че човека, който се смята за могъщ на земята, осъзнава, че е безпомощен и че в действителност не притежава силата да се справи с бедствията, които се случват за миг по Божия воля. Човек не може да помогне нито на себе си, нито на когото и да било друг. Несъмнено Аллах е Всемогъщ. Това е повелено в следния айят така:

„Ако Аллах те застигне с вреда, не ще я отмени друг освен Той, и ако те застигне с добро, Той за всяко нещо има сила.” (Сура Анам: 17)

В тази част ще представим обширна част от видовете бедствия, въздействащи на земята. Целта е да напомним на хората, че този свят не е място, за което да се изпитва сляпа обич. Тези събития показват колко много се нуждаем от напътствието и помощта на Аллах. Тази изключителна нужда е ясен показател за това, че хората са безсилни пред Аллах. Както се казва в айята: „И освен Аллах нямате нито покровител, нито избавител.”. (Сура Анкабут: 22)

 

Този сайт е изготвен с помощта на произведенията на Харун Яхя.
Всички материали публикувани в тук могат да бъдат копирани и разпространявани без да е необходимо
заплащането на авторски права при условие, че настоящия сайт бъде посочен като източник.